Refund Policy

Правила за възстановяване на средства:

 • The Edu Network се ангажира да предоставя първокласни услуги на студенти, преследващи своите цели за обучение в чужбина. Ние разбираме колко важно е да бъдем честни и открити, затова искаме да ви уверим, че нашите студенти са добре информирани за политиката ни за възстановяване на средства. Моля, внимателно прочетете следната информация:

 • Възстановяване на такса за кандидатстване:


  Ако Edu Network не успее да предостави писмо с оферта от съответния колеж/институт/университет в рамките на определеното време за изпълнение, таксата за кандидатстване, платена от студента, ще бъде напълно възстановена. За нас бързата комуникация е приоритет, затова се стремим да предоставяме навременна актуализация относно статуса на кандидатурата. В случай на забавяне от наша страна, ние ще възстановим на студента таксата за кандидатстване.

 • Правила за възстановяване на средства за колеж/институт/университет:


  Важно е да се отбележи, че политиките за възстановяване на средства на различните колежи/институти/университети, се придържат стриктно към съответните им норми. Всяка образователна институция има своя собствениа политика и процедура за възстановяване на средства, която може да варира. The Edu Network няма контрол върху процеса на възстановяване на средства, наложен от образователната институция, където кандидатът/студентът иска прием. Съветваме студентите да прегледат внимателно правилата за възстановяване на средства, посочени на официалния уебсайт на съответното учебно заведение, в което възнамеряват да се обучават. В случай на каквито и да било въпроси, студентите би следвало да се свържат директно с учебното заведение по имейл, за да получат нужното разяснение.

 • Плащане към консорциум от колежи:


  Ако някое плащане е извършено директно към консорциума от колежи на The Edu Network, а именно: Eie Institute of Education и Valletta Higher Education Institute (VHEI), отговорността за възстановяване на суми се носи от съответните институции. Въпреки това, ако плащането е извършено чрез уеб портала/уебсайта/уеб приложението/мобилното приложение на The Edu Network към банковата сметка на The Edu Network, плащането ще бъде напълно възстановено.

 • Отказ от отговорност:


  Edu Network потвърждава, че не е законово обвързана да възстановява каквито и да било плащания или такси, начислени от съответния колеж, институт или университет. Ние служим за посредник на студентите при проучването на техните възможности за обучение, но правилата за възстановяване на средства се определят единствено от образователната институция. Отговорност на студента е да се запознае с правилата за възстановяване на средства на избраната образователна институция, преди да извърши каквито и да било плащания или да поеме ангажименти.

 • Ние, от The Edu Network се стремим да предоставим точната информация и насоки на студентите по време на тяхното обучение в чужбина. Не можем обаче да носим отговорност за каквито и да било несъответствия или промени в политиките за възстановяване на средства на образователните институции. Препоръчваме на студентите да правят предварително надлежна проверка, за да взимат информирани решения въз основа на официалната политика на института, в който планират да се запишат. Моля, не се колебайте да се свържете с нас на refund@theedunetwork.com, ако имате допълнителни въпроси или притеснения относно нашата политика за възстановяване на средства. •  
 •  

Refund Policy

 • The Edu Network aims to provide comprehensive support to students pursuing their study abroad goals. We understand the importance of transparency and want to ensure that our students are well-informed about our refund policy. Please read the following policy carefully:

 • Application Fee Refund:


  If The Edu Network fails to provide the offer letter from the college/institute/university within the specified turnaround time, the application fee paid by the student will be fully refunded. We prioritize prompt communication and strive to provide timely updates regarding the application status. In the event of a delay on our part, we will refund the application fee to the student.

 • Payment to Consortium Colleges:


  If any payment is made directly to The Edu Network's consortium colleges, namely Eie Institute of Education and Valletta Higher Education Institute (VHEI), the responsibility for refunds lies with the respective institutions. However, if the payment is made through The Edu Network's web portal/website/web application/mobile application to The Edu Network's bank account, the payment will be fully refundable.

 • College/Institute/University Refund Policy:


  It is important to note that the refund policy for colleges/institutes/universities will strictly adhere to their respective norms. Each educational institution has its own refund policies and procedures, which may vary. The Edu Network does not have control over the refund process enforced by the educational institution where the applicant/student seeks admission. Students are advised to thoroughly review the refund policies stated on the official website of the institute they intend to study at. In case of any ambiguity, students should reach out to the educational institution directly via email for clarification.

 • Disclaimer:


  The Edu Network acknowledges that it is not legally bound to refund any payment or fee charged by the college, institute, or university. We facilitate students in exploring their study options, but the refund policies are determined solely by the educational institution. It is the responsibility of the student to familiarize themselves with the refund policies of the chosen educational institution before making any payments or commitments. At The Edu Network, we strive to provide accurate information and guidance to students throughout their study abroad journey. However, we cannot be held liable for any discrepancies or changes in the refund policies of the educational institutions. We recommend that students exercise due diligence and make informed decisions based on the official policies of the institute they plan to enroll in. Please feel free to contact us if you have any further questions or concerns regarding our refund policy.Register Now to Apply in Your Dream College with our AI-Based Course Finder

Get a fully personalized list of programs all around the globe that match your eligibility and aspirations.

Sign Up
support